Cofnij

Pozwolenie czy zgłoszenie??

Jakie budowy nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia?

 • altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 mkw w miastach i do 35 mkw poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Uwaga! Na działkach budowlanych budowa altany i budynku gospodarczego wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

 • obiekty małej architektury poza miejscami publicznymi (wymagane jest zgłoszenie w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych).

Uwaga! Altana czy budynek gospodarczy nie są zaliczane do obiektów małej architektury.

 • ogrodzenia, które nie znajdują się od miejsc publicznych i nie są wyższe niż2,20 m

Uwaga! Budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m oraz od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych musi być zgłoszona do urzędu.

 • obiekty tymczasowe, przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz barakowozy używane przy wykonywaniu robót budowlanych, badań geologicznych i pomiarów geodezyjnych.

Uwaga! Przy realizacji tymczasowych obiektów zaplecza budowy należy jednak pamiętać, że w rozumieniu przepisów prawnych są to tzw. prace przygotowawcze, do realizacji których przystąpić można po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji docelowej lub braku w ustawowym terminie sprzeciwu do zgłoszenia tej inwestycji.
Prawo budowlane mówi także, że ani pozwolenie, ani zgłoszenie nie jest potrzebne przy budowie:

 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

 Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków );
 • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej3 m);
 • montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych również może nie wymagać zgłoszenia (ani pozwolenia).
Uwaga! Jeżeli zdecydujemy się na budowę przyłączy bez zgłoszenia, konieczne będzie sporządzenie planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – w zależności od rodzaju przyłącza – Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Aby budować i remontować zgodnie z prawem, warto zapoznać się z trzema podstawowymi definicjami, określającymi prace wokół naszego domu. Wynika z nich, że pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymagają prace związane z bieżącą konserwacją budynku (np. łatanie nieszczelności dachu).
Natomiast zgłoszenia na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wymagają prace remontowe. Zgodnie z Prawem budowlanym za remont uznaje się roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Pozwolenie na budowę konieczne zaś będzie w przypadku budowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy domu. Przebudowa domu to roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Według Prawa budowlanego, rozbudowa domu jest tożsama z definicją budowy. W przypadku rozbudowy domu zmieniają się jego charakterystyczne parametry (kubatura, powierzchnia zabudowy
Altana – pozwolenie czy zgłoszenie
Budowa altany – o czym często zapominamy, zaliczając ją do małej architektury ogrodowej – musi być zgłoszona, a niekiedy wymagane jest również uzyskanie pozwolenia na budowę.
Pamiętajmy, że Prawo Budowlane określa, że mała architektura ogrodowa to niewielkie obiekty, takie jak:

 • obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 • obiekty architektury ogrodowej (np. posągi, wodotryski),
 • obiekty użytkowe służące wyposażeniu placów zabaw (np.: piaskownice, huśtawki, drabinki)
 • obiekty służące utrzymaniu porządku (np.: śmietniki).

Małe altanki ogrodowe o powierzchni do 25 m2, wolnostojące i parterowe, możemy wybudować zgłaszając taki zamiar do starosty. W zgłoszeniu musimy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Przed zebraniem dokumentów potwierdźmy ich listę we własnej gminie, gdyż procedury mogą się nieznacznie różnić w konkretnych urzędach.
Budowa altany ogrodowej może się rozpocząć dopiero po 30 dniach od daty zgłoszenia, jeżeli w tym okresie starosta nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu.
Musimy także pamiętać, że jeżeli na naszej działce stoi już obiekt, którego budowa wymagała jedynie zgłoszenia, np. budynek gospodarczy, to łączna powierzchnia obiektu i naszej altanki nie może być większa niż 50 m2.
Uwaga!
Bez zgłoszenia, altanki ogrodowe można budować wyłącznie na działkach w rodzinnych ogródkach działkowych. Powierzchnia ich zabudowy nie może być większa niż 25m2 w miastach i 35m2 poza granicami miast. Wysokość zaś musi być do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich.
Kiedy budowa altany wymaga pozwolenia na budowę?
Jeżeli nasza altanka ogrodowa będzie większa niż 25m2 potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę. Wcześniej musimy wystąpić o warunki zabudowy i sprawdzić, czy postawienie altany w ogóle będzie możliwe.
Do wniosku o pozwolenie na budowę altany musimy dołączyć gotowy projekt altany z wykonaną adaptacją, w 4 egzemplarzach, aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 oraz wszystkie wymagane uzgodnienia, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Starosta wyda pozwolenie na budowę w ciągu 65 dni, czyli w takim samym trybie, jak w przypadku, gdy realizowane są projekty domów jednorodzinnych. Na 7 dni przed rozpoczęciem budowy altany musimy zawiadomić o tym urząd.
Uwaga!
Pamiętajmy, że budowa altany bez zgłoszenia lub wymaganego pozwolenia na budowę zostaje uznana za samowolę budowlaną, której legalizacja to długotrwały i kosztowny proces.